Introducció al disseny d'experiments

Inscriure's

CURS FINALITZAT // L'objectiu del curs és planificar l'experimentació per augmentar-ne l'eficiència. Conèixer tècniques de disseny experimental, anàlisi de resultats i ajustament de funcions que permetin obtenir models que expliquen la influència de les variables experimentals sobre una o diverses variables de resposta.

Nombre màxim d'alumnes: 20

Nota: A cada sessió s'incorporaran nombrosos exemples pràctics amb JMP de SAS per a Windows i interpretació de resultats. Ús eficient del software.

Imatges del curs

PROGRAMA

05/06/2019
09:30 - 14:30 - Primera sessió
1.    Planificació d'experiències
       a.    Cicle PDCA
       b.    Validació i bona pràctica estadística
2.    Introducció al software estadístic JMP de SAS
3.    Medició i fonts de variabilitat
       a.    Tipus i causes de variabilitat
       b.    Biaixos, variació sistemàtica i aleatòria
       c.    Processament de les dades
- Maria José Bleda Hernández
06/06/2019
09:30 - 14:30 - Segona sessió
Mètode tradicional vs. disseny d'experiments
5.    Dissenys factorials
       a.    Factorials amb 2 factors a dos nivells (22)
           •    Tipus d'efecte
           •    Matriu de disseny
           •    Replicació
           •    Punts centrals
           •    Interacció
           •    Blocs
        b.    Factorials amb 3 factors a dos nivells (23)
        c.    Dissenys Compostos Centrals: dissenys factorials + estrella axial
        d.    Factorials amb k factors a dos nivells (2k)
        e.    Optimització de diverses variables de resposta: funció de desitjabilitat
- Maria José Bleda Hernández
11/06/2019
09:30 - 14:30 - Tercera sessió
Disenys Factorials Fraccionals (MJB)
      a.    Confusió
      b.    Equació generatriu de la fracció
      c.    Resolució del disseny
      d.    Dissenys 2k-1: mitges fraccions
7.    Superfícies de Resposta (AMM)
      a.    Camí de millora
      b.    Localització de l'òptim
- Maria José Bleda Hernández
12/06/2019
09:30 - 14:30 - Quarta sessió
Disenys Factorials a 3 nivells (3k)
9.    Disenys Factorials Fraccionals a 3 nivells: Box-Benhken
10.  Disenys Factorials amb mescla de factors a diferents nivells
- Albert Maria Manich i Bou
13/06/2019
09:30 - 14:30 - Cinquena sessió
Dissenys Centrals Rotatoris amb diverses variables de resposta a optimitzar
12.     Disseny de Plackett-Burman
- Albert Maria Manich i Bou